Bismarckquartier Würzburg

Bismarckquartier Würzburg

Bismarckquartier Würzburg

Competition

Prijsvraag

Wettbewerb

Würzburg, DE Würzburg, DE Würzburg, DE
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
Beethovengruppe
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
2017
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
80.000 m2