Privacy Statement

In this privacy statement, we explain how we process your personal data: which data is collected and the purposes we use them for. In addition, we explain how you can access your data and submit a request for rectifications or removal.

Rapp+Rapp and privacy

While carrying out our services as an architectural firm, we process privacy-sensitive information including personal data.
Primarily, this concerns information that you, as a client, provide to us as part of regular correspondence or data that you send through a form on our website. Rapp+Rapp B.V. is responsible for the processing of your personal data. We make sure this is done carefully and in accordance with the European privacy legislation (GDPR).

Use of personal data

The different types of personal data that we process are listed below. Which data is processed depends on your relationship with Rapp+Rapp. For example, we process more data from a client or job applicant than from a visitor to our website.
We process different types of personal data, which are listed below. The data that is processed depends on your relationship with Rapp + Rapp: for example, we process more data from a client or applicant than a visitor to our website.

 • Address details (including your name)
 • Bank account number
 • Company-related information (such as your job title and business contact details)
 • Contact details (such as your email address and / or phone number)
 • Data relating to an application (such as your resume and / or portfolio. This data may also contain especially sensitive personal identification information such as your nationality.
 • Data relating to your use of this website (see Website and cookies)
 • Other information that you provide to us

The personal data above is used exclusively for the following purposes:

 • To be able to perform our services as an architectural firm as well as possible.
 • To be able to communicate with you regarding our services.
 • To maintain our relationship with you.
 • To process your application.
 • To improve our website.

Website and cookies

Your IP address is registered when you visit this website. You also provide information about your browser and the device you are using to visit this website. This data allows us to keep statistics about which pages you visit and helps us to improve our website. All data is stored anonymously and cannot be traced back to you as a person.
This website only uses functional cookies (for example to save your language preference). We do not use analytical, advertising or tracking cookies and do not place cookies on behalf of third parties.

Security and storage

We take the protection of your personal data seriously. This is why we take appropriate security measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unauthorized modification and disclosure. If you consider that your data is insufficiently secured or if there are indications of misuse, please contact us.

We do not store your personal data longer than is necessary for our services or to be able to comply with legal provisions.

Third parties

Your personal data will only be provided to third parties when this is necessary for the performance of our services to you as a client and for our business administration.

When providing information to third parties, we ensure (by means of an agreement) that it is only used for the purposes intended and that it is not kept longer than necessary.

Access, rectifications or removal

You have the right to request copies of your personal data collected by us. You also have the right to request rectifications or the removal of your data.

To do so, please contact us in writing. To ensure that a request has been submitted by you, we ask you to attach a copy of your ID (to protect your privacy, you can black out data we do not need for the request such as citizen service number (BSN) and passport photo).

Changes to this statement

We reserve the right to change this privacy statement. This statement was last updated on September 25, 2020.

Questions and complaints

If you have a question about this statement or if you have a complaint about the processing of your personal data, please do not hesitate to contact us. In case you wish to report your complaint, you can also contact the Dutch Data Protection Authority.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Daarnaast leggen we u uit hoe u inzage kunt krijgen in uw gegevens en een verzoek kunt indienen tot wijziging of verwijdering.

Rapp+Rapp en privacy

Bij de uitvoering van onze dienstverlening als architectenbureau, verwerken wij privacygevoelige informatie, waaronder persoonsgegevens.

In de basis gaat het hierbij om informatie die u bijvoorbeeld als opdrachtgever aan ons verstrekt in correspondentie, of gegevens die u verstuurt via een formulier onze website.

Rapp+Rapp B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen we op een zorgvuldige manier en in overeenkomst met de Europese privacywetgeving (AVG).

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, die hieronder worden genoemd. De gegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van uw relatie met Rapp+Rapp: van een opdrachtgever of sollicitant verwerken we bijvoorbeeld meer gegevens dan een bezoeker van onze website.

 • adresgegevens (waaronder uw naam)
 • bankrekeningnummer
 • bedrijfsgerelateerde gegevens (zoals uw functie en zakelijke contactdetails)
 • contactdetails (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)
 • gegevens met betrekking tot een sollicitatie (zoals uw cv en/of portfolio), bijzondere persoonsgegevens zoals uw nationaliteit kunnen hiervan onderdeel zijn
 • gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (zie ook Website en cookies)
 • overige informatie die u zelf verstrekt

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening als architectenbureau zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Om met u te kunnen communiceren met betrekking tot onze dienstverlening.
 • Om onze relatie met u te kunnen onderhouden.
 • Om uw sollicitatie te verwerken
 • Om onze website te verbeteren

Website en cookies

Bij een bezoek aan deze website wordt uw IP-adres geregistreerd. Daarnaast verstrekt u informatie over uw browser en apparaat. Hiermee kunnen wij statistieken bijhouden over welke pagina’s u bezoekt en onze website verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet herleidbaar tot een persoon.

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies (bijvoorbeeld om uw taalvoorkeur op te slaan). Wij gebruiken geen analytische-, advertentie- of tracking cookies en plaatsen geen cookies namens derden.

Beveiliging en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen we passende beveligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen dan verstrekt aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening aan u als opdrachtgever en voor onze administratie.

Bij het verstrekken van uw gegevens aan derden zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat deze alleen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Inzage, aanpassing of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn in te zien, aan te passen of te verwijderen.

U kunt hiervoor schriftelijk contact op te nemen. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is ingediend vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (ter bescherming van uw privacy kunt u uw BSN en pasfoto zwart maken).

Wijzigingen in deze verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-09-2020.

Vragen en klachten

Heeft u een vraag over deze verklaring, of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op. Uw kunt zich met klachten ook wenden tot de Nederlandse toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datenschutzerklärung

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen: welche Daten wir sammeln und wofür wir sie verwenden. Darüber hinaus erklären wir Ihnen wie Sie Ihre Daten anzeigen können, und wie Sie einen Antrag auf Änderung oder Entfernung stellen können.

Rapp+Rapp und Ihre Daten

Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen als Architektenbüro verarbeiten wir datenschutzrelevante Informationen, einschließlich persönlicher Daten.

Grundsätzlich handelt es sich um Informationen die Sie uns als Auftraggeber in Korrespondenz zur Verfügung stellen, oder um Daten, die Sie über ein Formular auf unserer Website senden.

Rapp+Rapp B.V. ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten. Dies machen wir sorgfältig und in Vereinbarung mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Verwendung persönlicher Daten

Wir verarbeiten verschiedene Arten von persönlichen Daten. Diese wurden unten aufgeführt. Welche von diesen Daten verarbeitet werden hängt ab von Ihrer Beziehung zu Rapp+Rapp: Beispielswiese verarbeiten wir mehr Daten von einem Auftraggeber oder Bewerber als von einem Besucher unserer Website.

 • Adressdaten (einschließlich Ihres Namens)
 • Kontonummer
 • Geschäftliche Informationen (wie Ihre Berufsbezeichnung und Geschäftskontaktdaten)
 • Kontaktdaten (wie Ihre E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer)
 • Daten zu einer Bewerbung (wie Ihr Lebenslauf und / oder Portfolio). Besonders sensibele persönliche Daten wie Nationalität können Teil davon sein.
 • Informationen zu Ihrer Nutzung dieser Website (siehe auch Website und Cookies)
 • Andere Informationen, die Sie selber übermitteln

Wir verwenden die oben genannten persönliche Daten nur für folgende Zwecke:

 • Um unsere Dienstleistungen als Architekturbüro so gut wie möglich erbringen zu können.
 • Um mit Ihnen über unsere Dienstleistungen kommunizieren zu können.
 • Um unsere Beziehung zu Ihnen aufrechtzuerhalten.
 • Um Ihre Bewerbung zu bearbeiten
 • Um unsere Website zu verbessern

Website und Cookies

Wenn Sie diese Website besuchen wird Ihre IP-Adresse registriert. Dazu übermitteln Sie auch Informationen zu Ihrem Browser und Gerät. Diese Daten ermöglichen die Führung von Statistiken über welche Seiten Sie besuchen, und das Verbessern unserer Website. Diese Daten werden anonym gespeichert und können nicht auf Personen zurückgeführt werden.

Diese Website verwendet nur funktionale Cookies (zum Beispiel um Ihre Spracheinstellungen zu speichern). Wir verwenden keine Analyse-, Werbe- oder Tracking-Cookies und setzen keine Cookies im Auftrag Dritter.

Sicherung und Datenspeicherung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Deshalb ergreifen wir geeignete Sicherheitsmaßnahmen um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unbefugte Änderung und Veröffentlichung zu verhindern. Wenn Sie trotzdem den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ausreichend gesichert sind, oder falls es Hinweise auf Missbrauch vorliegen, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir speichern Ihre persönlichen Daten nicht länger als für unsere Dienstleistungen erforderlich ist, oder um die gesetzlichen Bestimmungen einhalten zu können.

Weitergabe an Dritte

Ihre persönlichen Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für die ordnungsgemäße Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie als Auftraggeber notwendig ist, oder für unsere Verwaltung erforderlich ist.

Bei der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte stellen wir (mittels einer Vereinbarung) sicher, dass diese nur für den vorgesehenen Zweck verwendet und nicht länger als nötig aufbewahrt werden.

Zugriff, Anpassung oder Lösung

Sie haben das Recht, Ihre uns bekannten persönlichen Daten anzuzeigen, zu ändern oder zu löschen lassen.

Dafür können Sie uns schriftlich kontaktieren. Um sicherzustellen, dass Ihre Anfrage von Sie eingereicht wurde, bitten wir Sie um eine Kopie Ihres Personalausweises anzuhangen (zur Schutz Ihrer Privacy möchten Sie Informationen, die wir nicht brauchen, beispielweise Bürgerservicenummer oder Passfoto, unlesbar machen).

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Diese Erklärung wurde zuletzt am 25.09.2020 aktualisiert.

Fragen und Beschwerden

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Frage zu dieser Erklärung oder eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben. Für Beschwerden können Sie sich auch der niederländischen Datenschutzbehörde einreichen.