Chicago housing block

Woongebouw Chicago

Wohngebäude Chicago

Amsterdam, NL Amsterdam, NL Amsterdam, NL
93 apartments woningen Wohneinheiten
1.600 m2 office space kantoorruimte Gewerbefläche
132 underground parking spaces ondergrondse parkeerplaatsen Stellplätze in Tiefgarage
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
OCNA
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
1999
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2002
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2007
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 19.000.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
12.500 m2
Related projects: Gerelateerde projecten: Verwandte Projekte:

A narrow spit of land between the eastern bank of the IJ, the railway embankment and the Piet Heinkade was part of the redevelopment of the eastern harbour area by the Amsterdam Department of Urban Planning (DRO) in the 1990s. The urban development concept included a series of interconnected building zones. In this so-called ‘train of buildings’, a part of the old warehouses was to be preserved and integrated into the planning.

Rapp+Rapp created the urban design for one of these building zones, in which an extremely high building density had to be realised. Following New York’s zoning law, urban guidelines were formulated for the daylighting, the massing, and the intended robust character by which the new buildings were to fit into the former harbour area. The relationship between old and new became one of the most important design themes for the buildings.

Rapp+Rapp took on the planning of the Chicago residential building, which is directly adjacent to the existing ‘Wilhelmina’ warehouse. The dwellings were placed compactly on the limited floor space in order to keep the former warehouse as free and visible as possible to the south. In addition, a part of the new building was realised directly above the warehouse while making sure the buildings don’t come into contact. In terms of architectural expression, the new building encloses the old warehouse and visually merges the two buildings into a single unit.

De smalle strook tussen de oostelijke IJ-oever, het spoortalud en de Piet Heinkade, maakte deel uit van de herontwikkeling van het Oostelijk Havengebied door de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) in de jaren ´90. Binnen het concept van een ‘trein van gebouwen’, gevormd door een aaneengeschakelde reeks compartimenten, moest een deel van de oude pakhuizen behouden blijven en in de planvorming worden geïntegreerd.

Rapp+Rapp maakte het stedenbouwkundige plan voor één van deze compartimenten, waarbij een voor Amsterdam extreem hoge bebouwingsdichtheid moest worden gerealiseerd. Geïnspireerd op de ‘zoning law’ van New York werden stedenbouwkundige spelregels geformuleerd ten aanzien van daglichttoetreding, het vormen van compacte bouwmassa en het beoogde robuuste karakter dat diende aan te sluiten bij het voormalig havengebied. Het verbinden van oud- en nieuwbouw werd een van de belangrijkste thema’s voor het ontwerp van de gebouwen.

Rapp+Rapp nam zelf de uitwerking van het tegen pakhuis Wilhelmina grenzende gebouw Chicago voor zijn rekening. Om het pakhuis vanaf de zuidkant zoveel mogelijk zichtbaar te houden werden de woningen zo compact mogelijk op de beperkte footprint geplaatst en is een deel van de nieuwbouw boven het pakhuis gerealiseerd zonder dat de gebouwen fysiek met elkaar in aanraking komen. De geleding, het kleur- en materiaalgebruik en de wijze waarop de nieuwbouw het pakhuis omsluit, laat beide gebouwen visueel tot een geheel versmelten.

Die schmale Landzunge die zwischen dem östlichen IJ-Ufer, dem Bahndamm und der Piet Heinkade liegt, war Bestandeil der Neugestaltung des östlichen Hafengebiets durch das Amsterdamer Stadtplanungsamt (DRO) in den neunziger Jahren. Das vorgegebene städtebauliches Konzept, sah eine Aneinanderreihung von zusammenhängenden Bauabschnitten vor. In diesem sogenannten „Gebäude-Zug”, sollte ein Teil der alten Lagerhallen erhalten bleiben und in die Planung integriert werden.

Rapp+Rapp erstellte den städtebaulichen Entwurf für einen dieser Bauabschnitte, in dem eine für Amsterdam extrem hohe Bebauungsdichte realisiert werden musste. In Anlehnung an das New Yorker Zoning Law wurden städtebauliche Spielregeln zur Belichtung und Gestaltung der Baumasse formuliert und wurde der robuste Charakter festgelegt, mit dem sich die neuen Gebäude in das ehemalige Hafengebiet einfügen sollten. Die Verbindung von Alt und Neu wurde zu einem der wichtigsten Gestaltungsthemen für die Gebäude.

Rapp+Rapp selbst übernahm die Planung des Wohngebäudes Chicago, dass direkt an das bestehende Lagerhaus „Wilhelmina“ angrenzt. Die Wohnungen wurden so kompakt wie möglich auf der knappen Grundfläche platziert, um das ehemalige Lagerhaus nach Süden möglichst frei und sichtbar zu halten. Zudem wurde ein Teil des Neubaus direkt über dem Lagerhaus realisiert, ohne dass sich die Gebäude berühren. Der Neubau fasst das alte Lagerhaus ein und lässt die beiden Gebäude optisch zu einer Einheit verschmelzen.