Bridges 2015 + 2027

Bruggen 2015 + 2027

Brücken 2015 en 2027

Amsterdam, NL Amsterdam, NL Amsterdam, NL
Client: Opdrachtgever: Bauherr:
OGA
Project start: Start planontwikkeling: Planungsbeginn:
1998
Construction start: Start bouw: Baubeginn:
2000
Completion: Oplevering: Fertigstellung:
2001
Building cost: Bouwsom: Baukosten:
€ 1.100.000
Total GFA: Totaal BVO: Total BGF:
1.200 m2

The two identical bridges, bridge 2015 and 2027, are located on the main access road of the Haveneiland, one of the first areas of the city expansion project IJburg. The bridges are, in line with the different traffic flows, made up of seven sections. The bridges consist of steel girders that ‘jump’ from quay to quay with a span of 19 meters. While the bridge decks are at the same height, the girders of each section continue to descend towards the middle. Underneath the bridge, an enhanced perspective is created, with the incidence of light between the sections creating a rich shadow play under the bridge. The design and materialization refer to utilitarian steel railway bridges. The concrete bridge decks are provided with steel frames, referring to the robust and industrial character of concrete slabs, and both visually and haptically mark the transition between land and bridge.

De twee identieke bruggen, brug 2015 en 2027, zijn gesitueerd op het Haveneiland, één van de eerste gerealiseerde deelgebieden van IJburg. De bruggen zijn, in overeenstemming met de verschillende verkeersstromen, opgebouwd uit zeven brugdelen. De zeven bruggen bestaan uit even hoge stalen liggers die van kade naar kade ‘springen’. Doordat de liggers per brugdeel aan een ander eisenpakket voldoen, zakken deze naar het midden toe steeds verder naar beneden. Onder de brug ontstaat een versterkte perspectivische werking. De lichtinval door de openingen tussen de brugdelen zorgt voor een rijk schaduwspel onder de brug. De vormgeving en materialisatie refereren aan utilitaire stalen spoorwegbruggen. De betonnen brugdekken zijn voorzien van stalen kaders, verwijzend naar het robuuste en industriële karakter van Stelcon-platen, en markeren door hun ruimtelijke beleving de overgang naar de brug.

Die beiden identischen Brücken 2015 und 2027, liegen in der Haupterschließungsstraße des Haveneiland, einem der ersten Teilgebiete des Stadterweiterungsprojekts IJburg. Die Brücken sind, den unterschiedlichen Verkehrsströmen entsprechend, in sieben Brückenabschnitte unterteilt. Sie bestehen aus Stahlträgern, die mit einer Spannweite von 19 Metern von Kai zu Kai „springen“. Während sich die Brückendecks auf gleicher Höhe befinden, sinken die Träger bei jedem Brückenabschnitt immer weiter zur Mitte hin ab. Unter der Brücke entsteht eine verstärkte perspektivische Wirkung, wobei der Lichteinfall zwischen den einzelnen Brücken ein lebhaftes Schattenspiel unter der Brücke erzeugt. Entwurf und Materialisierung verweisen auf die industriellen Eisenbahnbrücken aus Stahl. Die Brückendecks aus Beton sind mit Stahllaschen versehen, die auf den robusten und industriellen Charakter von Stelcon-Betonplatten verweisen und einen optischen wie haptischen Übergang zwischen Land und Brücke markieren.